Skip to main content block

選單開關

:::

County Unit

Print[open new window]
Brief Introduction of Unit
Organization website Organization address Telephone
Magistrate Office No.1, Xianzheng N. Rd., Yilan City, Yilan County 26060, Taiwan (R.O.C.) (03)925-1000 ext. 2002
Deputy Magistrate Office No.1, Xianzheng N. Rd., Yilan City, Yilan County 26060, Taiwan (R.O.C.) (03)925-1000 ext. 2026
Chief Secretary Office No.1, Xianzheng N. Rd., Yilan City, Yilan County 26060, Taiwan (R.O.C.) (03)925-1000 ext. 2031
Transportation Department No.1, Xianzheng N. Rd., Yilan City, Yilan County 26060, Taiwan (R.O.C.) (03)925-1000 ext. 2206
Business and Tourism Department No.1, Xianzheng N. Rd., Yilan City, Yilan County 26060, Taiwan (R.O.C.) (03)925-1000 ext. 1805
Economic Affairs Department No.1, Xianzheng N. Rd., Yilan City, Yilan County 26060, Taiwan (R.O.C.) (03)925-1000 ext. 1307
Water Resources Department No.1, Xianzheng N. Rd., Yilan City, Yilan County 26060, Taiwan (R.O.C.) (03)925-1000 ext. 8007
Education Department No.1, Xianzheng N. Rd., Yilan City, Yilan County 26060, Taiwan (R.O.C.) (03)925-1000 ext. 2601
Agriculture Department No.1, Xianzheng N. Rd., Yilan City, Yilan County 26060, Taiwan (R.O.C.) (03)925-1000 ext. 1501
Social Affairs Department No.95, Tongqing St., Yilan City, Yilan County 26045, Taiwan (R.O.C.) (03)932-8822 ext. 281
Land Administration Department No.1, Xianzheng N. Rd., Yilan City, Yilan County 26060, Taiwan (R.O.C.) (03)925-1000 ext. 1101
Secretariat No.1, Xianzheng N. Rd., Yilan City, Yilan County 26060, Taiwan (R.O.C.) (03)925-1000 ext. 2501
Planning Department No.1, Xianzheng N. Rd., Yilan City, Yilan County 26060, Taiwan (R.O.C.) (03)925-1000 ext. 3301
Civil Affairs Department No.1, Xianzheng N. Rd., Yilan City, Yilan County 26060, Taiwan (R.O.C.) (03)925-1000 ext. 3001
Budget, Accounting and Statistic Department No.1, Xianzheng N. Rd., Yilan City, Yilan County 26060, Taiwan (R.O.C.) (03)925-1000 ext. 2303
Personnel Department No.1, Xianzheng N. Rd., Yilan City, Yilan County 26060, Taiwan (R.O.C.) (03)925-1000 ext. 2103
Civil Service Ethics Department No.1, Xianzheng N. Rd., Yilan City, Yilan County 26060, Taiwan (R.O.C.) (03)925-1000 ext. 3203
Labor Affairs Department No.1, Xianzheng N. Rd., Yilan City, Yilan County 26060, Taiwan (R.O.C.) (03)925-1000 ext. 1701
Cultural Affairs Bureau No.101, Sec. 2, Fusing Rd., Yilan City, Yilan County 26051, Taiwan (R.O.C.) (03)932-2440
Environmental Protection Bureau No.100, Ligong 2nd Rd., Wujie Township, Yilan County 26841, Taiwan (R.O.C.) (03)990-7755
Public Health Bureau No.141, Shenghou St., Yilan City, Yilan County 26042, Taiwan (R.O.C.) (03)932-2634
Finance and Taxation Bureau No.165, Sec. 2, Zhongshan Rd., Yilan City, Yilan County 26046, Taiwan (R.O.C.)

(03)932-5101

Fire Bureau No.100, Zhonghua Rd., Yilan City, Yilan County 26048, Taiwan (R.O.C.) (03)936-5027
Police Bureau No.167, Sec. 2, Zhongshan Rd., Yilan City, Yilan County 26046, Taiwan (R.O.C.) (03)932-5147
close